Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych i zasadach korzystania z serwisu www.sprytnachata.pl

Sprytna Chata Łukasz Sierakowski z siedzibą w Łukowie (21-400), przy ul. Pana Tadeusza 44,
NIP 8252096127, REGON 360241851. jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe:

 1. uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy i w trakcie jej trwania,
 2. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych na stronie www.sprytnachata.pl informacje. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 3. poprzez gromadzenie w serwisie internetowym plików “cookies” 1.

 

Są to w szczególności dane:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

 

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
 2. realizacji obowiązków Sprytna Chata Łukasz Sierakowski przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 3. ochrony praw Sprytna Chata Łukasz Sierakowski zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 4. uzasadnionego interesu Sprytna Chata Łukasz Sierakowski w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Sprytna Chata Łukasz Sierakowski (marketing bezpośredni),

5.przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

Państwa dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione innym podmiotom. Sprytna Chata Łukasz Sierakowski może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Sprytna Chata Łukasz Sierakowski ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane“) –  w szczególności Sprytna Chata Łukasz Sierakowski może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, firmy windykacyjne.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych ze Sprytna Chata Łukasz Sierakowski umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Sprytna Chata Łukasz Sierakowski,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 

 

Na naszej stronie internetowej www.sprytnachata.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszego serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.sprytnachata.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Sprytna Chata Łukasz Sierakowski zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Sprytna Chata Łukasz Sierakowski i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Sprytna Chata Łukasz Sierakowski.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Sprytna Chata Łukasz Sierakowski potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Sprytna Chata Łukasz Sierakowski dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Sprytna Chata Łukasz Sierakowski może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Sprytna Chata Łukasz Sierakowski ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Sprytna Chata Łukasz Sierakowski wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Sprytna Chata Łukasz Sierakowski oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Sprytna Chata Łukasz Sierakowski może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

1 Pliki cookie to informacje tekstowe przesyłane przez witrynę internetową na używany przez użytkownika dysk twardy lub inny sprzęt do przeglądania witryny internetowej do celów prowadzenia rejestrów. Pliki cookie umożliwiają Witrynie zapamiętywanie ważnych informacji, dzięki którym korzystanie z witryny będzie wygodniejsze. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „czas ważności” tego pliku oraz losowo wygenerowany unikatowy numer bądź inną wartość. Niektóre pliki cookie są używane w Witrynie bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany na koncie.

Pliki cookie sesji to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki użytkownika do chwili opuszczenia przez niego Witryny.

Trwałe pliki cookie pozostają w pliku cookie przeglądarki użytkownika znacznie dłużej (czas przechowywania zależy od czasu ważności określonego pliku cookie). Gdy używamy plików cookie sesji do śledzenia całkowitej liczby osób odwiedzających naszą Witrynę, robimy to w odniesieniu do danych ogółem i w sposób anonimowy (ponieważ pliki cookie nie zawierają w sobie żadnych danych osobowych). Możemy również stosować pliki cookie, aby zapamiętać komputer użytkownika. Wówczas jeśli użytkownik powróci do serwisuwww.sprytnachata.pl, używając tego samego komputera, korzystanie z niej będzie spersonalizowane i bardziej komfortowe. W takich przypadkach możemy powiązać dane osobowe z plikiem cookie.

Do czego używamy plików cookies?

 1. Cele analityczne – analiza aktywności użytkowników w celu usprawnienia działania serwisu.
 2. Preferencje użytkownika i komfort użytkowania – zbieranie pewnych informacji o użytkownikach, takich jak typ przeglądarki, serwer, preferencje językowe i ustawienia kraju.
 3. Marketing – używamy plików cookie od partnerów zewnętrznych, takich jak Google i Facebook, do celów marketingowych.
 4. Cele bezpieczeństwa – ograniczenie niektórych rodzajów cyberataków.
 5. Testowanie, użyteczność i poprawa wydajności serwisu

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych Sprytna Chata Łukasz Sierakowski, pod adresem: Łuków (21-400), ul. Pana Tadeusza 44, tel. 660459584 lub pod adresem e-mail biuro@sprytnachata.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach w sposób czytelny i zrozumiały.